Slovensko agronomsko društvo in njegov namen

Predstavitev društva

Slovensko agronomsko društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje agronomk in agronomov ter drugih oseb, ki delajo ali se izobražujejo in usposabljajo v agronomiji. Ustanovljeno je bilo 24.12.1996. V zadnjih letih je članov društva okoli sto. Organi društva so skupščina kot najvišji organ, izvršni odbor, častno razsodišče, nadzorni odbor in predsednik društva. V letu 2023 je bil za predsednika društva izvoljen eden od ustanovnih članov društva dr. Igor Šantavec, člani izvršnega odbora pa so odslej dr. Barbara Čeh – tajnica društva, dr. Peter Dolničar – blagajnik, ter člani dr. Denis Stajnko, dr. Aleš Kolmanič in Igor Škerbot.

 

Namen društva je povezovanje agronomk in agronomov, varstvo njihovih interesov, strokovni dvig in uveljavitev agronomije. Organizira znanstvena/strokovna srečanja, ekskurzije in skrbi za publiciranje. Leta 2006 mu je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo dodelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Vsako drugo leto društvo organizira znanstveni simpozij z mednarodno udeležbo Novi izzivi v agronomiji (do l. 2010 Novi izziv v poljedelstvu). Prav tako vsako leto organizira enega ali dva strokovna posveta in strokovno ekskurzijo. Takšna soočenja omogočajo, da se nove tehnološke rešitve vgradijo v obstoječe kmetijske tehnologije, primerne za slovenske razmere.

Slovensko agronomsko društvo združuje priznane strokovnjake in znanstvenike s področja agronomije iz različnih institucij (MKGP, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za kmetijstvo, Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Center za razvoj podeželja Jable…) in je eden od vodilnih in pomembnih členov pri organizaciji prenašanja znanstvenih in strokovnih dognanj v širšo slovensko prakso. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom stanovskega povezovanja (področje poljedelstva in zelenjadarstva s področji, katerih raziskovalna in strokovna dejavnost se pokriva oziroma dopolnjuje to kmetijsko panogo) ter s tem povezane obravnave stanovskih vprašanj in zastopanja stanovskih interesov, sodelovanja pri strokovnem usmerjanju problematike rastlinske pridelave (poudarek na poljedelstvu in vrtnarstvu), sodelovanja pri oblikovanju zakonodaje rastlinske pridelave, izobraževanja na strokovnih in znanstvenih posvetovanjih, predavanjih, ekskurzijah, izdajanju periodnih in priložnostnih publikacij, sodelovanja s sorodnimi domačimi in mednarodnimi organizacijami.

Društvo deluje v smislu vzpodbujanja znanstveno raziskovalne dejavnosti že dejavnih agronomov, daje vzgled mladim raziskovalcem za uspešno vključitev v znanstveno raziskovalno dejavnost, deluje v smislu prenašanja dognanj v prakso, predvsem pa v seznanjanju širše kmetijske javnosti, zlasti kmetijskih svetovalcev, z novimi dognanji. Na posvetovanjih, simpozijih in strokovnih ekskurzijah, ki jih organizira društvo, so nudene možnosti za javno in kritično diskusijo o relevantnosti znanstvenih in strokovnih dosežkov s strani praktikov. Takšna soočenja so en od načinov, da se izdelane tehnološke rešitve dejansko uporabijo ali vgradijo v obstoječe kmetijske tehnologije, primerne za slovenske razmere.

Izvršni odbor društva januarja 2023 na simpoziju Novi izzivi v agronomiji
Izvršni odbor društva 2021 na spletnem simpoziju
Izvršni odbor društva januarja 2021 na spletnem simpoziju
Izvršni odbor - slovensko agronomsko društvo na simpoziju 2017
Izvršni odbor društva januarja 2017 na simpoziju v Laškem

Slovensko agronomsko društvo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija
IBAN: SI56 1914 0500 0010 437 | BIC: SZKBSI2X