Slovensko agronomsko društvo - posteni član

Članstvo

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Člani društva so: redni, častni in pridruženi.

Redni člani društva lahko postanejo diplomirane agronomke ali diplomirani agronomi (dipl. inž. agr. ali dipl. inž. kmet.) ali druge diplomantke ali diplomanti fakultete ali visoke strokovne šole, katerih delo je povezano s kmetijstvom, in ki sprejmejo statut društva, podajo pisno pristopno izjavo ter plačajo članarino za tekoče leto.

Za častnega člana razglasi skupščina društva fizično ali pravno osebo, ki je s svojim delom izredno prispevala k razvoju agronomske teorije in prakse ali k uveljavitvi društva.

Pridruženi člani društva so tudi osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo za poklic agronomke ali agronoma in drugi, ki delajo v kmetijstvu. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tujec. Za vse člane društva se vodi poseben register.

Vse informacije o članstvu, vključno s prijavnico, vam z veseljem posredujemo. Oglasite se preko kontaktnega obrazca ali se obrnite na našo tajnico Barbaro Čeh.

Častni člani našega društva in strokovnjaki, ki so pomembno vplivali na razvoj stroke

Prof. dr. Anton Tajnšek, ustanovni in častni član društva ter njegov prvi predsednik, profesor s področja poljedelstva in pridelovanja poljščin
Prof. dr. Jože Spanring, pionir na področju introdukcije in potrjevanja poljščin, ustanavljanja semenskih bank, gojenja zdravilnih zelišč in znanstvenega informiranja
Prof. dr. Mirko Leskošek, strokovnjak za gnojenje
Dr. Ludvik Rozman, častni član, strokovnjak na področju pridelave in ohranjanja genskih virov koruze
Zoran Čergan, strokovnjak na področju pridelave koruze in drugih poljščin, večletni predsednik društva